یادداشت مدیرعامل

آرشیو یادداشت های مدیر عامل

 

اولین یادداشت ، اولین اقرار                         ۹۳/۷/۱۲

اضرار به دولت ، وظیفه قانونی است !            ۹۳/۷/۲۷