چاپ این صفحه

1 – شرایط و مقدمات عمومی لازم برای تقدیم دادخواست

2 – مرور کلی بر فرم دادخواست و فرایند ثبت آن ( همراه با ارائه تصاویر صفحات الکترونیک و ثبت نام ثنا )

3 – مواردی که لازم است قبل از تنظیم دادخواست مشخصا معلوم گردد

4 – اصحاب دعوا و اشخاص مرتبط

5- خواهان ( حقیقی و حقوقی ) : مشخصات ، اهلیت ، سمت و اقامتگاه

6 – خوانده ( حقیقی و حقوقی ) : مشخصات ، اهلیت ، سمت و اقامتگاه

7 – موضوع وکالت ، نمایندگی و قائم مقامی در ثبت دادخواست و دلایل سمت

8 – تعیین خواسته ، ارزش مالی آن و هزینه دادرسی

9 – شرایط قانونی در مورد خواسته و انواع آن

10 – تغییر در خواسته پس از ثبت دادخواست ( افزایش ، کاهش ، تغییر )

11 – تعیین بهای خواسته  ( معین ، نامعین ، کارشناسیی ، تقویم  ) و تاثیرات آن

12 – هزینه دادرسی و اعسار از آن

13 – ادله دعوا و منضمات دادخواست

14 – شرح دادخواست ( مقدمه + متن + نتیجه گیری + درخواست )

15 – آمادگی برای جلسه دادگاه و پاسخ به ایرادات احتمالی و اتفاقات حین دادرسی

 

 

بازگشت به صفحه کارگاه