چاپ این صفحه

استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیتها و برنامه های جاری برخی دستگاهها و شرکتهای دولتی (مانند سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و…) است که بمنظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام میپذیرد و از آنجا که عملیات ساخت و احداث، از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا ارزش حقوقی و اهمیت قانونی تملک عموماً مورد غفلت قرار می گیرد که نهایتاً در مواردی منجر به بروز انواع دعاوی و مشکلات حقوقی و قضائی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین شده و بعضاً اسباب نارضایتی های گروهی یا عمومی را فراهم می سازد.


موسسه حقوقی ردا با کمال افتخار و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، آمادگی دارد با تکیه بر تجارب عملی خود و با برخورداری از کارشناسان مجرب حقوقی و ثبتی، عملیات تملک اراضی در طرحهای عمومی و عمرانی سازمانها و شرکتهای دولتی را با استفاده از شیوه های تخصصی و نرم افزارهای مناسب برعهده بگیرد.

شرح خدمات حقوقی مربوط به تملک اراضی، اختصاراً شامل موارد ذیل میباشد:

.
تهیه طرح کلی عملیات تملک، با توجه به حجم استملاک، ویژگیهای طرح عمرانی و مختصات منطقه تملک
سازماندهی و آماده سازی گروه عملیاتی استملاک و تهیه جدول برنامه استملاک با زمانبندی مناسب
برنامه ریزی و تدوین روشهای پشتیبانی فنی و تدارکاتی از گروه استملاک
تدوین فرایندها و مراحل اجرائی تملک و تهیه و تنظیم فرمها و نرم افزارهای مورد نیاز
استقرار گروه استملاک در منطقه، تیم بندی گروه ، تعریف کار و تقسیم وظایف میان اعضای گروه
تأمین کلیه ابزار و امکانات تخصصی مورد نیاز جهت استملاک
تشکیل پرونده های ویژه جهت هریک از قطعات، پلاکهای ثبتی و اراضی موضوع تملک براساس نقشه های کاداستر
تهیه و تنظیم متن آگهی های استملاک و نصب آنها در منطقه و نیز انتشار در جراید محلی جهت اطلاع رسانی به اهالی، سکنه و مالکین اراضی و املاک موضوع تملک، همراه با دعوت از مالکین جهت احراز مالکیت
انجام استعلامات ثبتی و تحقیقات محلی جهت احراز وضعیت حقوقی اراضی موضوع تملک ( به ویژه از نظر مالکیت، نوع کاربری و تصرفات فعلی)
بررسی صحت و اعتبار قانونی اسناد و مدارک مالکین و تشکیل پرونده اختصاصی به نام ایشان و مذاکره و جلب همکاری ایشان جهت انجام معامله
تشکیل پرونده های اختصاصی در مورد اراضی و املاک متعلق به دولت و دستگاههای دولتی و نیز در مورد اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور تملک از طریق مبادی ذیربط ( با توجه به ضوابط مندرج در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های ذیل آن )
شناسایی، تعیین و اعزام کارشناس یا هیأت کارشناسی مورد نیاز جهت مساحی ، تنظیم صورت وضعیتهای مربوط به هر ملک (اعم از عرصه ، اعیان ، اشجار، زراعت و …) به منظور ثبت مشخصات دقیق ملک و مستند سازی محتویات پرونده ها
آماده سازی پرونده ها جهت تقویم و ارزیابی قیمت ملک یا خسارات مربوط، با لحاظ کلیه شرایط و ضوابط قانونی و تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی رسمی جهت قیمت گذاری
تعیین اولویتهای تملک، متناسب با فوریتهای اجرای طرح عمرانی و مقدورات مالی و اداری دستگاه، مطابق با نظر کارفرما
تنظیم صورتجلسه توافقات با مالکین در مورد قیمت و خسارات برآورد شده و نیز تنظیم توافقنامه در مورد میزان سهم مالکانه هریک از مالکین در املاک مشاعی
تنظیم و اخذ انواع گواهی، تعهدات و اقرارنامه های رسمی لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع
تنظیم مبایعه نامه، همراه با تعیین نحوه پرداخت ثمن و نیز اخذ تعهدات و اقرارنامه های لازم از مالک یا مالکین جهت تخلیه و تحویل به موقع ملک و تضمین حقوق احتمالی اشخاص ثالث و معارضین احتمالی
تهیه و تنظیم صورتجلسات تخلیه و تصرف ملک و تحویل آن به کارفرما
آماده سازی پرونده جهت حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات ثبت رسمی مالکیت به نام دولت یا کارفرما
پیگیری و اجرای تشریفات قانونی و کلیه مراحل مندرج در مواد ۸ و ۹ “قانون نحوه خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمومی” در مورد اراضی و املاکی که امکان توافق یا معامله با مالکین آنها میسر نگردیده است .
انجام کلیه اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت تملک اراضی ملی، دولتی، موقوفه و منابع طبیعی واقع در مسیر اجرای طرح، مطابق با شرایط، ضوابط و قوانین و مقررات مربوط به هریک از آنها
دفاع حقوقی و قضائی از اقدامات تملکی در مراجع قضائی و قانونی و نیز طرح دعاوی در محاکم و سایر مراجع قانونی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی به منظور پیشبرد پروژه استملاک
تعامل با ادارات، سازمانها و مقامات محلی و ارتباط با مراجع رسمی و قضائی به نمایندگی از کارفرما
مستند سازی کلیه اقدامات تملکی و ثبت و نگهداری کلیه سوابق ، مدارک و پرونده های مربوط و نهایتاً تحویل آنها به کارفرما در پایان قرارداد

.
مجموعه خدمات تملک اراضی با استفاده از نرم افزارهای ویژه و شیوه نامه های تخصصی انجام می پذیرد که شامل انواع فرم، قرارداد و جداول تفصیلی است.

.
جهت اطلاع از شرایط انجام خدمات و نیز جهت آگاهی از ضوابط مربوط به تعیین نرخ خدمات با واحد استملاک اراضی موسسه تماس حاصل فرمائید.