چاپ این صفحه

نشر ردا

موسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا در راستای فعالیت های علمی و مطالعاتی خود، افتخار یافته است با اخذ مجوز نشر کتاب، گام بلند دیگری را در جهت توسعه دانش حقوق و مهارت های حرفه ای مرتبط با حقوق به پیش گذارد. این موسسه به دنبال انتشار موفقیت آمیز مجله حقوقی و حقوق شناسی دادنامه، در صدد است با افزایش نشاط و انگیزه در فعالیت های پژوهشی، به ویژه با رویکردهای آسیب شناسانه راجع به حقوق و موضوعات حقوقی ، آثار پژوهشگران (اعم از مؤلفان و مترجمان) را جامه نشر بپوشاند.

نشر ردا با آگاهی از کاستی ها و غفلت های فراوان و آزار دهنده ای که در حوزه حقوق شناسی در این کشور جریان دارد و با اعتقاد راسخ به اهمیت فوق العاده مطالعات حقوق شناسی، به ویژه از منظر فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات، زبان شناسی، مردم شناسی و … ، امیدمند است که با همکاری و همراهی پژوهشگران و صاحب نظران و دانشجویان علاقمند، بتواند فضای نقادی و آسیب شناسی جدی تری را در مورد اندیشه های رایج حقوقی، نظام حقوقی و قواعد جاری حقوقی فراهم نماید تا مبانی نظری دانش حقوق در این سرزمین نیز به معنای واقعی ارتقاء شایسته یابد، به نحوی که ساختار و مبانی منطقی اندیشه های حقوقی در ایران از نو شناخته و بازساخته شود.

نشر ردا آمادگی دارد تألیفات و ترجمه های اساتید، پژوهشگران و نیز پایان نامه های دانشجویی در مقطع دکتری در کلیه رشته های علوم انسانی و اجتماعی و نیز مناظرات و میزگردهای علمی ایشان را که به نحوی مرتبط با حقوق و حقوق شناسی است، منتشر نماید.

نشر ردا چاپ کتاب در موضوعات و محورهای زیر را در اولویت برنامه های خود قرار داده است:

الف: در موضوعات حقوقی

حقوق زن – حقوق بشر – حقوق مطبوعات – حقوق شهروندی – حقوق انتخابات – حقوق اقلیت ها – حقوق احزاب – نظام قانونگذاری – نظام وکالت – نظام آموزش حقوق

 

ب: در موضوعات حقوق شناسی

فلسفه حقوق – منطق حقوق – ماهیت حقوق – روش تحقیق در حقوق- ادبیات حقوق- تاریخ حقوق – جامعه شناسی حقوق – جرم شناسی- انفورماتیک حقوقی- منابع حقوق- حقوق و مذهب – حقوق و عرف – حقوق و اخلاق – مطالعات تطبیقی نظامات حقوقی کشورهای مختلف