چاپ این صفحه

بی گمان ، دانش و فن حقوق در دنیای امروز، بخش عظیمی از زوایای حیات فردی و اجتماعی انسانها را فرا گرفته و هر لحظه بر شئون تخصصی و ابعاد حرفه ای آن افزوده می شود و بدیهی است که در چنین فضائی، تأمین نیازهای حقوقی جامعه، با همه لایه های پیچیده آن، همواره نیازمند سازمان و روشهای نوینی است تا بتواند آرمانهای معطوف به نظم وعدالت را متناسب با نیازها و مقتضیات روز محقق سازد و فعالان عرصه حقوق را با کارآمدی بیشتری، در خدمت تمامیت جامعه قرار دهد. موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش(ردا) با چنین رویکردی و با اعتماد به مجموعه عظیم توانائی های علمی و حرفه ای نهفته درجامعه حقوقدانان کشور و با اذعان به نارسائی ها و برخی گسستهای جدی که در شبکه های خدمات رسانی حقوقی وجود دارد، در صدد است با مشارکت سازمان یافته فعّالان حقوقی کشور، خدمات حرفه ای آنان را بطور شایسته و گسترده در اختیار سطوح مختلف جامعه ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) قرار دهد و در این راستا، علاوه بر توسعه و تعمیم خدمات حقوقی، بسترهائی را نیز برای بهسازی و ارتقاء ساختار و نظام حقوقی و قضائی کشور فراهم آورد.

این موسسه با اعتقاد راسخ به تأثیرات مثبت فعالیتهای سازمان یافته حقوقی، برآن است تا با تکیه بر مشارکت جامعه حقوقدانان کشور، اعم از پژوهشگران، اساتید، قضات، وکلاء و کارشناسان حقوقی، الگوی کارآمدی از سازمان و نحوه خدمات رسانی حقوقی را ارائه نماید.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است جهت آگاهی از انواع خدمات و فعالیتهای جاری این موسسه، اساسنامه مؤسسه و سایر

مطالب مرتبط در این سایت را مطالعه و در صورت تمایل به همکاری، فرم همکاری را تکمیل و ارسال فرمائید.