چاپ این صفحه

.              

نام: ر سول آرامش

متولد: تهران – بیستم خرداد ۱۳۴۲

تحصیلات: فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشکدۀ علوم قضائی تهران- سال ۱۳۷۲

نمونه سوابق علمی:

*دارای حدود ۴۰ مقالۀ حقوقی (منتشر شده در مجلات حقوقی کشور)

* تألیف کتاب “اضطرار و مسئولیت مدنی” (نشر بهنامی)

*تدریس حقوق مدنی ( کلیات حقوق، قراردادها و مسئولیت مدنی، متون فقهی (عقود و معاملات) و نیز ادبیات عرب

*تهیه و اجرای برخی طرح های پژوهشی برای سازمانها و دستگاه های مختلف

– برخی سوابق شغلی و حرفه ای مرتبط:

* رئیس ادارۀ حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح ( از سال ۶۸ تا ۸۱)

* مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو (سالهای ۸۳ و ۸۴)

* مدیر کل دفتر بازرسی وزارت نیرو (سالهای ۸۶ و۸۷)

* مدرس دانشگاه (کلیات حقوق و عقود و معاملات)

* مدیر عامل موسسۀ حقوقی ردا

* مدیر مسئول مجلۀ حقوقی و حقوق شناسی”دادنامه”

* مدیر مسئول انتشارات ردا (ناشر کتب حقوقی و حقوق شناسی)

* وکیل پایه یک دادگستری (شماره پروانه : ۴۱۱)

تماس-با-مدیر-عامل(۲)